Kategori arşivi: Python

Python Pop Komutu

Python’da değişkenden değer çıkarmak için pop fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu yazıda bu fonksiyonun kullanımını örnek ile açıklayacağız.

Örnek;

deneme=['a','b','c']
deneme.pop(0)
print(deneme)

Bu komutta deneme değişkeninin sıfırınca indexini yani a değerini çıkartmış olduk. Çıktı değeri aşağıdaki gibi olacaktır;

['b','c']

Python ile ilgili yazılarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Python Split Kullanımı

Python’da değişkendeki değerleri bölmek için split methodu kullanılmaktadır. Bu fonkiyon uzun metinli değişkenlerden istediğimiz değeri almamıza olanak sağlar. Şimdi bu fonksiyonun kullanımını daha iyi anlamak için örnekler yapalım;

Örnek1:

deneme="bilgialnet"
print(deneme.split('net'))

Çıktı

['bilgial', '']

Burada deneme değişkeninin içinde yer alan net değerini ayırmış olduk. Şimdi ikinci örneğimizde bir değişken içindeki istediğimiz değeri yazdırmak için gerekli kodu yazalım;

Örnek2:

deneme="bilgialnet bir egitim sitesidir"
print(deneme.split(' ')[0])

Çıktı

bilgialnet

Burada ilk olarak split methodu ile değişken içindeki değerleri boşluğa göre ayırdık ve daha sonra [0] kullanarak dizinin sıfırıncı değerini yani bilgialnet değerini alıp print ile ekranda yazdırmış olduk.

Python Count Kullanımı

Python’da liste içinde bir elemanının kaç kere tekrarladığını bulmak count fonkiyonunu kullanılmaktadır. Şimdi bu fonksiyonun kullanımını anlamak için aşağıdaki örnek kodu inceleyelim;

iller=["Bursa", "Yalova", "İzmir", "Yalova", "Ankara", "İstanbul"]
print(iller.count('Yalova'))

Bu kodda count fonksiyonunu kullanarak liste içinde Yalova değerinin kaç kere geçtiğini ekranda yazdırmış olduk. Yani ekranda 2 mesajı çıkmış olacaktır.

Python Liste Veri Tipi

Python yazılım dilindi köşeli parantez kullanılarak liste veri tipi değişkenler oluşturabilmekteyiz. Aşağıdaki basit örnekte deneme isimli bir liste tipi değişken oluşturup print komutu ile değişkenleri ekrana yazdırmış olacağız;

deneme=['a','b','c']
print(deneme)

Şimdi komutumuzu biraz daha geliştirelim ve bu değişkene yeni bir değer ekleyelim;

deneme=['a','b','c']
deneme=deneme+['ç']
print(deneme)

Burada deneme değişkenine ‘ç’ karakterini eklemiş olduk. Değer ekleme işlemini append fonksiyonunu kullanarak da yapabiliriz. Bu işlem için aşağıdaki örneği inceleyelim;

deneme= ['a','b','c']
deneme.append('ç')
print(deneme)

Şimdi değişkenden değer çıkaralım. Bu işlem için pop fonksiyonunu kullanmamız gerekmektedir.

deneme= ['a','b','c']
deneme.pop(0)
print(deneme)

Burada liste tipi değişkende 0. index değerini yani a harfini çıkartmış olduk. Liste tipi değişkende index değerleri sıfırdan başlamaktadır. Şimdi değişkende bir değer yerine yeni bir değer atayalım. Bu işlem için aşağıdaki örneği inceleyelim;

deneme= ['a','b','c']
deneme[0]=1111
print(deneme)

Burada a harfi yerine 1111 değerini eklemiş olduk.

Python Büyük ve Küçük Harfe Çevirme

Bu yazıda Python’da büyük ve küçük harfe çevirme işlemlerinin hangi fonksiyonlar kullanılarak yapılacağını anlatacağım. Bu işlemler için aşağıdaki örnekleri inceleyelim;

Büyük Harfe Çevirme

deneme="bilgialnet"
print (deneme.upper())

Büyük harfe çevirmek için upper() fonksiyonu kullanılmaktadır.

Küçük Harfe Çevirme

deneme="bilgialnet"
print (deneme.lower())

Küçük harfe çevirmek için lower() fonksiyonu kullanılmaktadır.

İlk Harfi Büyük Yapma

deneme="bilgialnet"
print (deneme.capitalize())

Değişkendeki ilk harfi büyük yapmak için capitalize() fonksiyonu kullanılmaktadır.

Python Input Kullanımı

Python’da kullanıcıdan veri girmesini istediğimizde input fonksiyonunu kullanmamız gerekmektedir. Bu fonksiyonun kullanımını daha iyi anlamak için örnek uygulamalar yapalım;

Örnek1;

deneme=input("Bir değer giriniz")
print ("Girilen değer", deneme)

Burada input kullanarak kullanıcıdan veri girmesini istedik ve bunu deneme isimli değişkene atadık. Daha sonra print ile girilen değeri ekranda yazdırmış olduk.

Örnek2;

sayi1=input("Birinci sayıyı giriniz")
sayi2=input("Birinci sayıyı giriniz")
toplam=sayi1+sayi2
print("Girilen iki sayının toplamı", toplam)

Bu örnekte kullanıcıdan iki adet sayı girmesini istedik ve daha sonra bu iki sayıyı toplayarak ekranda yazdırdık.

Örnek3;

deneme=input("bir kelime girin")
print ("Girilen kelimenin karkater sayisi", len(deneme)  )

Bu örnekte kullanıcıdan veri girmesini istedik ve daha sonra bu girilen verinin kaç karakterli olduğunu ekranda yazdırmış olduk. Len fonksiyonunun ne işe yaradığını önceki makalede anlatmıştım.

Python ile ilgili konularımıza devam edeceğiz.